Kommissionens genomförandebeslut (EU, Euratom) 2015/2187 av den 25 november 2015 om ändring av beslut 2005/816/EG, Euratom om bemyndigande av Republiken Estlands användning av vissa ungefärliga uppskattningar för beräkningen av underlaget för egna medel från mervärdeskatt [delgivet med nr C(2015) 8172]