Решение за изпълнение (ЕС, Евратом) 2015/2187 на Комисията от 25 ноември 2015 година за изменение на Решение 2005/816/ЕО, Евратом за разрешаване на Република Естония да използва някои приблизителни разчети при изчислението на базата за собствените ресурси от ДДС (нотифицирано под номер С(2015) 8172)