Delegirana Uredba Komisije (EU) 2020/723 оd 4. ožujka 2020. o utvrđivanju detaljnih pravila u pogledu priznavanja certifikata pilota izdanih u trećim zemljama i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1178/2011