Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/723 της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 2020 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων όσον αφορά την αποδοχή της πιστοποίησης χειριστών από τρίτες χώρες και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011