Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 306, 2013m. spalio 22d