Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 306, 22 Οκτωβρίου 2013