Поправка на Решение за изпълнение (ЕС) 2021/488 на Комисията от 22 март 2021 година за изменение на решения за изпълнение (ЕС) 2020/174 и (ЕС) 2020/1167 по отношение на използването на одобрените иновативни технологии в някои леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства, способни да работят с втечнен нефтен газ, сгъстен природен газ и E85 (Официален вестник на Европейския съюз L 100 от 23 март 2021 г.)