Υπόθεση C-22/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 25ης Φεβρουαρίου 2016 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Βασιλείου των Κάτω Χωρών (Παράβαση κράτους μέλους — Φόρος προστιθεμένης αξίας — Οδηγία 2006/112/ΕΚ — Απαλλαγές — Άρθρο 132, παράγραφος 1, στοιχείο ιγ' — Παροχή υπηρεσιών συνδεομένων στενά με τον αθλητισμό ή με τη σωματική αγωγή — Απαλλαγή της εκμισθώσεως αποβαθρών και θέσεων ελλιμενισμού πλωτών σκαφών σε μέλη ναυτικών ομίλων, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων ναυσιπλοΐας και αναψυχής που δεν μπορούν να εξομοιωθούν με την ενασχόληση με τον αθλητισμό ή με τη σωματική αγωγή — Χορήγηση της απαλλαγής μόνο στα μέλη ναυτικών ομίλων που δεν απασχολούν μισθωτούς για την παροχή των υπηρεσιών τους — Δεν εμπίπτει — Άρθρο 133, πρώτο εδάφιο, στοιχείο δ')