TITJUR Z Opinia rzecznika generalnego Wahl przedstawione w dniu 26 września 2013 r. # Z. przeciwko A Government department i The Board of management of a community school. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Equality Tribunal - Irlandia. # Odesłanie prejudycjalne - Polityka społeczna - Dyrektywa 2006/54/WE - Równość traktowania pracowników płci żeńskiej i męskiej - Matka zamawiająca, której dziecko urodziło się dzięki umowie o macierzyństwo zastępcze - Odmowa udzielenia jej płatnego urlopu równoważnego z urlopem macierzyńskim lub urlopem adopcyjnym - Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych - Dyrektywa 2000/78/WE - Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy - Zakaz wszelkiej dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność - Matka zamawiająca, która jest niezdolna do noszenia ciąży - Istnienie niepełnosprawności - Ważność dyrektyw 2006/54 i 2000/78. # Sprawa C-363/12.