Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/239 2021 m. vasario 16 d. kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/1809 dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2021) 1126) (Tekstas svarbus EEE)