Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/239, 16. veebruar 2021, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2020/1809 (milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2021) 1126 all) (EMPs kohaldatav tekst)