Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/239 της Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου 2021 για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/1809 για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 1126] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)