Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje u ime Europske unije treba donijeti u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Priloga XX. (Okoliš) Sporazumu o EGP-u$