Υπόθεση T-522/19: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2020 — Aldi κατά EUIPO (BBQ BARBECUE SEASON) («Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης BBQ BARBECUE SEASON – Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου – Περιγραφικός χαρακτήρας – Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 – Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα – Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 2017/1001»)