asia C-671/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 5.12.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Sąd Rejonowy w Chełmnie – Puola) – Asia, jonka on pannut vireille Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) (Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Vastavuoroinen tunnustaminen – Taloudelliset seuraamukset – Perusteet tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta kieltäytymiselle – Puitepäätös 2005/214/YOS – Päätöksen antaneen jäsenvaltion viranomaisen ajoneuvon rekisteröintitietojen perusteella tekemä päätös – Se, että asianomainen saa tiedon seuraamuksista ja muutoksenhakumenettelyistä – Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan)