Mål C-341/16: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 5 oktober 2017 (begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht Düsseldorf – Tyskland) – Hanssen Beleggingen BV mot Tanja Prast-Knipping (Begäran om förhandsavgörande — Rättsligt samarbete på privaträttens område — Förordning (EG) nr 44/2001 — Domstols behörighet — Artikel 2.1 — Behörighet för domstolarna där svaranden har hemvist — Artikel 22.4 — Exklusiv behörighet om talan avser registrering eller giltighet av immateriella rättigheter — Tvist om fastställande av huruvida en person korrekt har registrerats som innehavare av ett varumärke)