Απόφαση (ΕΕ) 2020/1697 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2020 για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Διμερούς Συμβουλίου Επιτήρησης βάσει της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη συνεργασία όσον αφορά την κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας, σχετικά με την απόφαση αριθ. 0010 που εγκρίνει το παράρτημα 3 της συμφωνίας