Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1825 z dnia 6 września 2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 901/2014 w odniesieniu do wymogów administracyjnych dotyczących homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców (Tekst mający znaczenie dla EOG)$