Υπόθεση C-74/16: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Juzgado Contencioso Administrativo n° 4 de Madrid (Ισπανία) στις 10 Φεβρουαρίου 2016 – Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania κατά Ayuntamiento de Getafe