Задължения на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал ***I Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 април 2009 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (COM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))