Krav til virksomheder, der markedsfører træ og træprodukter ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. april 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af krav til virksomheder, der markedsfører træ og træprodukter (KOM(2008)0644 - C6-0373/2008 - 2008/0198(COD))#P6_TC1-COD(2008)0198 Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 22. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2009 om fastsættelse af krav til virksomheder, der markedsfører træ og træprodukter#BILAG