Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 305/2019, της 13ης Δεκεμβρίου 2019, για την τροποποίηση του παραρτήματος IX (Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2020/323]