Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1253/2014 zo 7. júla 2014 , ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o ekodizajn vetracích jednotiek Text s významom pre EHP