Komisjoni määrus (EL) nr 1253/2014, 7. juuli 2014 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ ventilatsiooniseadmete ökodisaininõuete osas EMPs kohaldatav tekst