Για να επιτύχει τον αναμενόμενο αντίκτυπο, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας πρέπει να τροποποιήσει τους μηχανισμούς εξασφάλισης του αντίκτυπου αυτού καθώς και ορισμένα στοιχεία του σχεδιασμού του. Ειδική έκθεση αριθ. 04, 2016