TUAIRIM ón gCoiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne thar ceann an Choiste um Ghnóthaí Dlíthiúla agus an Choiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Clár um Cheartas (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)) Rapóirtéir don tuairim: Angelika Mlinar