Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1341 (2020. gada 28. septembris), ar ko attiecībā uz pagaidu pasākumu piemērošanas periodu groza Īstenošanas regulu (ES) 2020/466 (Dokuments attiecas uz EEZ)