Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1341 της Επιτροπής της 28ης Σεπτεμβρίου 2020 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/466 όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής των προσωρινών μέτρων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)