Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (Europeiska unionens officiella tidning L 166 av den 30 april 2004)