Sag C-214/17: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 20. september 2018 — Alexander Mölk mod Valentina Mölk (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberster Gerichtshof — Østrig) (Præjudiciel forelæggelse — samarbejde om civilretlige spørgsmål — Haagerprotokollen om, hvilken lov der finder anvendelse på underholdspligt — artikel 4, stk. 3 — anmodning om underholdsbidrag indgivet af den bidragsberettigede ved den kompetente myndighed i den stat, på hvis område den bidragspligtige har sit sædvanlige opholdssted — afgørelse, som har fået retskraft — senere anmodning, der indgives af den bidragspligtige ved samme myndighed om nedsættelse af det fastsatte underholdsbidrag — den bidragsberettigedes fremmøde — fastlæggelse af den lov, der finder anvendelse)