Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1772 της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2020 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2469 για τον καθορισμό διοικητικών και επιστημονικών απαιτήσεων για τις αιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα νέα τρόφιμα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)