Pisno vprašanje E-010127/11 Frieda Brepoels (Verts/ALE) za Komisijo. Možnost navzkrižja interesov znotraj Evropske agencije za varnost v letalstvu