Υπόθεση T-410/18: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Μαρτίου 2019 — Silgan Closures και Silgan Holdings κατά Επιτροπής (Προσφυγή ακυρώσεως — Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Αγορά των μεταλλικών συσκευασιών — Απόφαση για την κίνηση διαδικασίας έρευνας — Πράξη μη δεκτική προσφυγής — Απαράδεκτο)