Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9975 – Warburg Pincus / Vista Equity Partners Management / Infoblox) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 352/04