Предварително уведомление за концентрация Дело M.10329 — Fairfax/Eurolife Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2021/C 210/07