Predmet C-206/19: Presuda Suda (šesto vijeće) od 11. lipnja 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Administratīvā rajona tiesa – Latvija) – „KOB” SIA protiv Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija (Zahtjev za prethodnu odluku – Članci 49. i 63. UFEU-a – Sloboda poslovnog nastana i slobodno kretanje kapitala – Direktiva 2006/123/EZ – Stjecanja poljoprivrednih zemljišta u Latviji radi njihova iskorištavanja – Sustav prethodnog ovlašćivanja za pravne osobe – Posebni uvjeti koji se primjenjuju samo na pravne osobe koje su pod kontrolom ili ih zastupaju državljani druge države članice – Zahtjevi u pogledu boravišta i poznavanja službenog jezika Republike Latvije – Izravna diskriminacija na temelju državljanstva)