Υπόθεση T-256/18: Προσφυγή της 24ης Απριλίου 2018 — Arezzo Indústria e Comércio κατά EUIPO (SCHUTZ)