Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9583 — TPG / Hong Leong Group / Columbia Asia Healthcare) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2019/C 400/14