Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/218 af 13. februar 2018 om ændring af bilag II til beslutning 92/260/EØF for så vidt angår midlertidig indførsel af registrerede heste fra visse dele af Kina, om ændring af beslutning 93/195/EØF for så vidt angår dyresundhedsmæssige betingelser og betingelser for udstedelse af sundhedscertifikat ved genindførsel af heste, der er registreret med henblik på væddeløb, konkurrencer og kulturelle arrangementer, efter midlertidig udførsel til Kina, Mexico og USA og om ændring af bilag I til beslutning 2004/211/EF for så vidt angår oplysninger om Kina, Mexico og Tyrkiet i listen over tredjelande og dele heraf, hvorfra import til Unionen af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien er tilladt (meddelt under nummer C(2018) 713) (EØS-relevant tekst. )$