Υπόθεση T-236/19: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 12ης Μαρτίου 2020 — Le Comité de Douzelage de Houffalize κατά Επιτροπής και EACEA [«Προσφυγή ακυρώσεως – Πρόγραμμα “Η Ευρώπη για τους πολίτες” (2014-2020) – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων “Αδελφοποίηση πόλεων 2017, δεύτερη προθεσμία” (EACEA 36/2014) – Απόφαση του EACEA περί απορρίψεως της υποψηφιότητας της προσφεύγουσας λόγω μη πληρώσεως κριτηρίου επιλεξιμότητας – Απόφαση της Επιτροπής περί απορρίψεως της διοικητικής προσφυγής κατά της αποφάσεως του EACEA – Υποβολή υποψηφιότητας από εταιρία εν τοις πράγμασι – Ικανότητα διαδίκου – Έλλειψη αποδείξεων περί της ύπαρξης νομικού προσώπου – Απαράδεκτο»]