Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ makseteenuse pakkujatele teatavate nõuete kehtestamise osas (COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS))