Υπόθεση T-142/17: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Δεκεμβρίου 2018 — Kaimbi κατά Συμβουλίου