Věc T-175/21: Žaloba podaná dne 2. dubna 2021 – RH v. Komise