Υπόθεση C-46/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Bundesfinanzhof (Γερμανία) στις 29 Ιανουαρίου 2020 — Z κατά Finanzamt G