Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 juli 2017 om utkastet till rådets beslut om godtagande på Europeiska unionens vägnar av en ändring av 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon (07524/2017 – C8-0143/2017 – 2013/0448(NLE))