Διορθωτικό στις τροποποιήσεις στην τελωνειακή σύμβαση περί της διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων βάσει των δελτίων TIR (σύμβαση TIR 1975) (ΕΕ L 296 της 22.11.2018)