Vec C-413/17: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 25. októbra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Litva) – konanie začaté na návrh „Roche Lietuva“ UAB (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Verejné zmluvy na dodanie zdravotníckeho materiálu a diagnostických zariadení – Smernica 2014/24/EÚ – Článok 42 – Zadanie – Voľná úvaha verejného obstarávateľa – Podrobné formulovanie technických špecifikácií)