Kommissionens förordning (EU) 2020/1000 av den 9 juli 2020 om rättelse av vissa språkversioner av förordning (EU) nr 1253/2014 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG avseende krav på ekodesign för ventilationsenheter (Text av betydelse för EES)