Sag C-615/18: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 14. maj 2020 — straffesag mod UY (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Kehl — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse – retligt samarbejde i straffesager – ret til information under straffesager – direktiv 2012/13/EU – artikel 6 – retten til information om tiltalen – strafferetlig forfølgning for at føre et køretøj uden kørekort – kørselsforbud idømt ved en tidligere strafferetlig kendelse, som den pågældende ikke har opnået kendskab til – forkyndelse af denne kendelse for den pågældende person alene ved en obligatorisk befuldmægtiget – opnåelse af retskraft – den pågældende persons eventuelle forsømmelse)