Υπόθεση C-493/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα) της 4ης Δεκεμβρίου 2019 [αίτηση του Cour de cassation (Γαλλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] – UB κατά VA, Tiger SCI, WZ, ως συνδίκου της πτωχεύσεως του UB, Banque patrimoine et immobilier SA (Προδικαστική παραπομπή – Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις – Διαδικασίες αφερεγγυότητας – Κανονισμός (ΕΚ) 1346/2000 – Άρθρο 3, παράγραφος 1 – Αγωγές που απορρέουν άμεσα από διαδικασία αφερεγγυότητας και συνδέονται στενά με τη διαδικασία αυτή – Πώληση ακινήτου και σύσταση υποθήκης – Αγωγή του συνδίκου της πτωχεύσεως για την κήρυξη του ανενεργού δικαιοπραξίας – Άρθρο 25, παράγραφος 1 – Αποκλειστική διεθνής δικαιοδοσία των δικαστηρίων του κράτους μέλους στο οποίο κινήθηκε η διαδικασία αφερεγγυότητας)